پروژه آقای احسان حاج صفی ملی پوش تیم فوتبال کشو عزیزمان در شهر قمصر با استفاده از سنگ کرم ممتاز عباس آباد و با استفاده از ابزار های cnc

پروژه آقای احسان حاج صفی

location